Vacatures

T +32 (0)3 777 27 27                             
E info@truyensadvocaten.be

Algemene voorwaarden


INFORMATIEVERPLICHTINGEN DIENSTENWET / ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Maatschappelijke benaming

De advocaten van Truyens Advocaten oefenen het beroep van advocaat uit binnen de feitelijke vereniging Truyens Advocaten, een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te Sint-Niklaas, Vijfstraten 57-59. Het ondernemingsnummer en het BTW-nummer van het kantoor is 0542.574.745.

2. Contactgegevens

Vijfstraten 57-59
9100 Sint-Niklaas

T +32 (0)3 777 27 27
F +32 (0)3 778 07 07

E info@truyensadvocaten.be

rekening BE40 2930 1958 5163 of BE78 3630 4617 6686

derdenrekening BE14 6304 0721 8183 of BE29 2930 1958 5264

3. Balie

Alle advocaten van Truyens Advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Dendermonde. Als advocaten ingeschreven aan de balie van Dendermonde zijn de advocaten van Truyens Advocaten onderworpen aan de reglement van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de eigen balie.

4. Verzekering

Elk van de advocaten van Truyens Advocaten is via de Balie Dendermonde verzekerd voor een bedrag van 2.500.000 €. De volgende advocaten hebben bovendien een bijkomende dekking:

- een dekking in 2de rang voor bijkomend een bedrag van 5.000.000 € (dus een totale dekking van 7.500.000€): Wim De Cuyper, Lieven D’Hooghe, Yves Vandevyvere, Pieter Wauman, Erika Rentmeesters, Wim Van Damme, Stefan Walgraeve, Ann Truyens, Line Verstraeten, Koenraad Van De Sijpe, Tom Huygens, Astrid Van Grembergen

De aansprakelijkheid van elk van de advocaten van Truyens Advocaten is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door hen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.  Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering onder de betrokken polis zou plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van elk van de advocaten van Truyens Advocaten beperkt tot het door Truyens Advocaten in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 25.000 EUR.

Aansprakelijkheidsverzekering nv Amlin Europe (B) KBO 0416056358 en nv AG Insurance (B) KBO 0404.494.849. De waarborg is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de in de polis gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. 

5. Aanpak

Truyens Advocaten biedt zowel de bedrijfswereld als de particulier een kwalitatief hoogstaand en correct antwoord op al hun juridische problemen.

Binnen het kantoor – bestaande uit 19 advocaten en 8 medewerkers - heeft ieder zijn specifieke kennis en specialisatie, hetgeen Truyens Advocaten de mogelijkheid biedt zijn cliënten een zo volledig mogelijke dienstverlening te geven: het kantoor behandelt vrijwel alle soort zaken binnen alle takken van het recht. In onze dienstverlening gaan betrokkenheid, vertrouwen en zorg hand in hand met zeer goede inhoudelijke juridische kwaliteit.

Ons team van advocaten en medewerkers denkt actief mee en adviseert preventief. Daarnaast vertegenwoordigen wij de cliënten uiteraard ook voor alle Belgische en Europese rechtsinstanties, administratieve rechtscolleges en bij arbitrage.

De aanwezigheid van 19 advocaten met elk hun specifieke kennis en specialisatie laat Truyens Advocaten ook toe continuïteit in de dienstverlening te verzekeren naar haar cliënteel toe. Wat er ook gebeurt, Truyens Advocaten kan er dankzij deze dienstverlening voor zorgen dat de cliënt zeker kan zijn dat zijn of haar zaak zonder onderbreking kan worden verdergezet, op dezelfde deskundige wijze.

De specifieke kennis van elk van de advocaten en het feit dat vaak wordt samengewerkt tussen de advocaten onderling, maakt een geïntegreerde aanpak van multidisciplinaire dossiers perfect mogelijk.

6. Kosten en erelonen

Het is niet steeds mogelijk bij het opstarten van een dossier een nauwkeurige schatting te maken omtrent erelonen en kosten. Niettemin trachten wij steeds u vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te lichten omtrent de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

De behandelende advocaat zal u, indien mogelijk, een schatting geven van de totale kosten. Hij zal u eveneens stipt informeren over nieuwe ontwikkelingen in de zaak die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke afrekening van erelonen en kosten.

Deze informatie, samen met het tijdig aanrekenen van voorschotten in de vorm van provisienota’s, zal u toelaten het verloop van de erelonen en kosten tijdens de behandeling van de zaak op te volgen en te evalueren.

In de aangelegenheden waar dit mogelijk is belet evenwel niets voorafgaandelijk duidelijke afspraken te maken met de behandelende advocaat omtrent de aan te rekenen erelonen en kosten in de vorm van een schriftelijke overeenkomst. Aarzel niet om hierover meer informatie te vragen.

De ereloonstaten van een advocaat zijn opgebouwd uit het ereloon, de kosten van de advocaat en de gerechtskosten en voorgeschoten uitgaven.

Het ereloon vergoedt de prestaties die door de advocaat zelf geleverd worden.

In principe hanteert Truyens Advocaten een uurloon als basis voor de begroting van de erelonen. Dit uurtarief varieert en is afhankelijk van de volgende factoren :

= het belang van de zaak

= het spoedeisend karakter van de zaak

= de moeilijkheidsgraad van de zaak

= de ervaring van de advocaat

= de onderlegdheid van de advocaat in de materie

= het behaalde resultaat

= de draagkracht van de cliënt

Concrete afspraken omtrent het uurloon dat in aanmerking zal worden genomen bij de begroting van het honorarium maakt u met de advocaat die uw zaak behandelt.

In afwijking van dit principe zijn ook andere afspraken zoals abonnementen, incassotarieven of vaste bedragen voor welomlijnde procedures mogelijk.

De kosten zijn de door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven. Deze kosten omvatten de vaste kosten, die niet rechtstreeks in verband staan met het dossier, en de variabele kosten die specifiek in een bepaald dossier gemaakt worden (bv. briefwisseling, kilometervergoeding, , ...).

De gerechtskosten en de voorgeschoten uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en erelonen.

Om tot een correcte afrekening te komen, wordt elke prestatie en gemaakte kost per zaak nauwkeurig bijgehouden en geregistreerd. Indien gewenst kan bij de eindafrekening een prestatieoverzicht gevoegd worden.

De behandelende advocaat rekent de cliënt voorschotten op erelonen en kosten aan naarmate de behandeling van de zaak vordert. Voor zoveel als nodig vormt dergelijke aanvraag tot provisie een bestelbon zoals vermeld in artikel XIV.55 van het Wetboek Economisch Recht. Hij zal hierbij zo veel mogelijk een overeenstemming betrachten met de tot dan toe gemaakte kosten en uitgevoerde prestaties. Op deze wijze is het mogelijk het verloop van de kosten en erelonen tijdens de behandeling van de zaak op te volgen en te evalueren, en de betaling te spreiden.

Bij het afsluiten van het dossier wordt aan de cliënt een staat van onkosten en erelonen overgemaakt.

Mocht u bij het ontvangen van de eindstaat van onkosten en erelonen vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om de behandelende advocaat te contacteren. Hij zal u graag de nodige uitleg verschaffen.

Bij niet-betaling van een factuur of kostennota op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd gelijk aan 6% evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Bij betwistingen, van welke aard ook, zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen / Gent, afdeling Dendermonde bevoegd en desgevallend de Vrederechter van het 2e Kanton te Sint-Niklaas.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW. Genoemde en vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW.

7. Privacybeleid

Persoonlijke informatie wordt enkel gebruikt om u op de hoogte houden van de activiteiten van Truyens Advocaten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Truyens Advocaten. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke aanvraag aan Truyens Advocaten de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of onvolledig zouden zijn.